to gutter danser på torget
Bildet er prosjektet "Gutter i bevegelse" som var et samarbeid med flere aktører.
Meninger

Ny vei for Kulturalliansen?

Kan historien hjelpe oss til en ny kurs?

Daglig leder i Kulturalliansen Marianne Ween har i innlegget En kalddusj i amatørteateret stilt spørsmål om hvordan regjeringen tror at flere vil delta i amatørteater, når de fjerner støtten til organisasjoner som driver amatørteater virksomhet.  Et slikt retorisk spørsmål kan gi inntrykk av at regjeringen skrur igjen kranen til støtterordningene som Frifond og voksenopplæringsmidler gjennom ulike studieforbund. Videre at Kulturdirektoratets støtteordning til frivillig drevet dans, revy, spel og teater kuttes.  Dette er ikke tilfelle.  Spørsmålet knytter seg til en driftstøtteordning, administrert av Kulturdirektoratet, der to organisasjoner nå faller ut fordi de ikke har scenekunst som formål.  Jeg kan forstå at det var en kalddusj for disse organisasjonene. På den annen side tar både Kulturdepartementet og Kulturdirektoratet et steg i riktig retning for å løse en gammel floke.

GAMMEL URO
Floken jeg tenker på er over 30 år gammel og har dreid seg om fordeling av midler og spørsmål om telling av medlemmer. I tillegg har det vært uenighet mellom to leire der den ene har organisasjonsmakt og den andre fagmakt. Statsråder og statssekretærer har kommet og gått, uten at deres vilje til å la feltet selv få løse denne floken har ført frem. Norsk teaterråd ble nedlagt etter at en kartlegging redegjorde for feltets manglende evne til å forvalte driftstilskudd. Noen av oss fikk i årene 2015-2017 mulighet til og prøve ut en ny modell for forvalting av nasjonale midler, da gjennom de nyopprettede organisasjonene Teateralliansen og Scenefolk. Fra Kulturdepartementet med daværende politisk ledelse fikk vi informasjon om at de ville se om dette ville føre til bedre samarbeid.  Dette ble også evaluert i en forskningsrapport, og det ble gitt noen føringer for veien videre. Daværende Kulturminister Trine Skei Grande ga feltet en siste mulighet for å komme til enighet og finne en god modell. Gruppen som kom sammen var representanter fra de to ulike leirene, som da jobbet sammen, men ble dessverre ikke enig.

ET STEG FOR EN MULIG LØSNING
Det vi nå ser er et uttrykk for vilje fra både Kulturdepartement og Kulturdirektoratet til å ordne opp i denne gamle floken. Jeg vil derfor oppfordre Kulturalliansen til å ikke gå på barrikaden for et helt felt. Dette fordi de to organisasjoner som mister deler av sin statsstøtte fra amatørmidlene, kan bli kompensert gjennom andre støtteordninger de deltar i. Det er etter min mening et skritt i riktig retning hvor organisasjoner møter mindre krav til byråkrati, samt bare har en statlig tilskuddordning å forholde seg til.

OBJEKTIVE KRITERIER?
Kulturalliansen mener også det i det nye forslaget for Kulturdirektoratets tildeling av midler ikke finnes objektive kriterier for tildeling, når ikke medlemstall legges til grunn. Jeg kan forstå dette argumentet, og derfor mener jeg det er vesentlig at Kulturdirektoratet i sin behandling av søknader bruker planer, budsjett, samfunnsoppdrag og rolle regionalt/nasjonalt som utgangspunkt for sin tildeling. Videre er det et stort behov for at Kulturdirektoratet, som både har nytt navn og nye oppgaver sammen med Kulturdepartementet gir informasjon om samspillet mellom disse to instanser.

LAV TERSKEL
Vi i HATS er enig med Marianne Ween at vi må senke sosiale, økonomiske, fysiske og kulturelle terskler for deltakelse. Det må være enkelt å delta på aktiviteter. Vår erfaring er imidlertid at aktiviteter for barn, unge og voksne amatører, blomster i et landskap hvor man finner et tilbud fra forskjellige aktører. Langt fra alle som driver med sceniskdans, revy, teater, sirkus og spel er medlem av en paraply- eller interesseorganisasjon. Det er kulturskoler med åpne gratis tilbud. Det er humanitære foreninger som bruker teater som aktivitet, og det er enkelt kunstnere med egne prosjekter. Det er teater med barne -og ungdomssatsninger. Og det er mange organisasjoner som står uten driftsmidler, og kun er prosjektbasert.  Derfor gir denne endringen av driftstilskuddsordningen muligheter for andre med scenekunst som formål kan komme inn. Det er imidlertid ingen hindring for at vi som er inne på ordningen ikke skal samarbeide med en rekke andre organisasjoner lokalt.  

STØTTEERKLÆRING
Vi håper at Kulturalliansen får kontakt og bistand fra Kulturdepartementet og Kulturdirektoratet, og at de legger på bordet en økonomiske løsninger for de to organisasjonene som skal ut. Det skulle bare mangle.   

Relatert organisasjon

Hålogaland Amatørteaterselskap

Interesseorganisasjon innen det frivillige scenekunstfeltet. HATS drifter et kompetansesenter som skal bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev