tre personer sitter foran bilde av mange personer
Aktuelt

Invitasjon til nettverket SceneFolk

Nettverksorganisasjonen SceneFolk arrangerer frokostmøter på nett tre torsdager i oktober.

SceneFolk har som mål å være et felleskap for aktører i det frivillige scenekunstfeltet og inviterer til å komme med innspill og drøfte det formelle grunnlaget for videreutvikling av nettverket.  Sekretariatsfunksjon ivaretas av HATS pr i dag. Det frivillige scenekunstfeltet omfatter amatørutøvere og profesjonelle aktører. De profesjonelle i dette feltet er alt fra enkeltkunstnere, kunstnerdrevne kompanier, organisasjoner og store institusjoner. Alle aktører som har scenekunst som formål kan bli medlemmer i nettverket. Nettverket SceneFolk er etablert med et interimstyre. Det er søkt statlige midler til nettverket, for å ha kapasitet til å utvikle nettverksaktiviteten og midler til å gjennomføre disse. Svar på søknad om statlige midler foreligger i starten av 2023.

Nettverket kan ha følgende funksjoner

1. Møtested for å dele erfaringer og kunnskap
2. Være en arena for samarbeid om nasjonale tiltak
3. Samling rundt felles konsensusbasert interessepolitikk
4. Nedsette redaksjonsråd for å videreutvikle Scenefolk.no

Bakgrunn

I 2015/2017 hadde Buskerud Teater, Norsk Revy, Vestlandske Teatersenter og HATS et nasjonalt oppdrag og midler fra Kulturdepartementet for å utvikle nasjonale tiltak, etter at Norsk Teaterråd var lagt ned. En av aktivitetene var seminarrekka  “Redesign av amatørteaterfeltet”. Tittelen skulle synliggjøre at begrepet amatørteaterbevegelsen var knyttet til en forhistorisk politisk kontekst. Det var behov for en ny beskrivelse av en virkelighet med hele mangfoldet av aktører. Videre var målet med seminarrekka å gi innspill til en prosess rundt å utvikle en enklere samarbeidsstruktur for å sikre et faglig løft i det frivillige scenekunstfeltet i Norge.

Oppsummering fra seminarrekka Redesign av amatørteaterselskapet viser tydelig at det frivillige scenekunstfeltet er bygd på kunstnerisk virksomhet, og at tjenestene til amatører skal ikke være av dårligere kvalitet enn det profesjonelle scenekunstfeltet får. Vi trenger et fagnettverk som binder sammen nasjonale og regionale aktører, og som bygger broer over skillelinjene proff og amatør. Mange organisasjoner trenger samarbeid for å nå brukere med sine tilbud og nå egne målsettinger. Arbeidet med utviklingen av nettverket SceneFolk stoppet opp da Kulturdepartementet i 2018 besluttet at Norsk kulturråd skulle administrere støtteordningene i feltet. Da ble det ikke gitt midler til nettverksaktivitetene, kun til drift av scenefolk.no. Med pandemien kom idéen om å skape fellesarenaer digitalt, og det ukentlige digitale treffstedet Lillelørdag ble satt igang. Samtidig er aktiviteten på scenefolk.no opprettholdt. Begge initiativene kan kan være relevante for et nasjonalt nettverk av aktører i det frivillige scenekunstfeltet, og det foreslås å opprette egne redaksjonsråd for tjenestene.

Møter som har vært avviklet og oppsummering av innspill:

Møte 1 Torsdag 13.10.2022 kl 0845-0930
Zoomlenke 
Agenda

 1. Kort om grunnlaget for nettverket og prosess mot medlemsmøte 18. november 
 2. Teatersjef Nora Evensen ved Turnéteatret i Trøndelag: “Scenetreff Trøndelag har lyktes som regionalt møtepunkt, hva er oppskriften?” 
 3. Drøftelse: 
  Hvilken rolle kan et nettverk spille for deg og for din organisasjon?  
  Hvordan kan vi utvikle vedtektene som slik at de speiler ambisjon om delingskultur og fagutvikling.

E-post sendt til deltakere etter møtet:
Takk til dere som deltok på møtet angående innspill til videreutvikling av nettverket SceneFolk, og takk til Nora Evensen for å gi oss godt innblikk i arbeidet med Scenetreff Trøndelag.
De som deltok på gårsdagens møte var: 
Norsk Revy, Frilynt, Norske historiske spel, Scenekunst Sør, Turnéteateret, Ru-no teater og HATS.

Her kommer en kort oppsummering av punkter som kom frem i diskusjonen i dag:

PRAKTISK SAMARBEID
Det eksisterer allerede gode samarbeid mellom ulike aktører i det frivillige scenekunstfeltet av praktisk karakter. Et argument for å utvikle nettverket SceneFolk til et nasjonalt nettverk er at nettverket blir en møteplass for flere aktører i feltet, som i sin tur kan muliggjøre praktisk samarbeid med flere/nye aktører.

HVEM SKAL VÆRE MED
Det ble løftet spørsmål om hvorfor noen kulturorganisasjoner ikke inviteres med i samtalene om nettverket SceneFolk. Svaret er at det har vært tenkt at nettverket skal bestå av organisasjoner og institusjoner som arbeider med scenekunst som formål. Dette kan diskuteres. 

POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID
Det eksisterer et behov for å samarbeide om politisk påvirkningsarbeid. Dette fordrer at feltet samles, diskuterer og enes om saker man kan fronte politisk i fellesskap. Noen av møtedeltakerne ytret usikkerhet om hvorvidt det er nettverket SceneFolk som skal fylle denne rollen.

KARTLEGGING
Det ble løftet opp et behov for en kartlegging av aktørene i feltet. Feltet er såpass mangfoldig at det oppleves vanskelig å lage gyldige kategoriseringer. Samtidig eksisterer det et behov for å få en oversikt over type aktører og både likheter og ulikheter mellom disse, som kan skape et bedre grunnlag for dialog og samarbeid om politisk påvirkningsarbeid.

Noen av aktørene som var tilstede stilte spørsmål ved prosess og utviklingen av dette nettverket, og ser det ikke som relevant for sin organisasjon å være med. Dette respekteres selvfølgelig. Vi vil samtidig vise til at nettverket er under utvikling av de aktørene som deltar, og at alle som arbeider i det frivillige scenekunstfeltet inviteres inn i dette arbeidet.

Morgenmøtet i dag var et godt eksempel på hvilken rolle og nytte et nettverk som SceneFolk kan ha for organisasjoner i det frivillige scenekunstfeltet. Her kom det frem konkrete behov feltet har og hvilket arbeid, bygget på konsensus, som bør gjøres.

På neste ukes møte inviteres du/dere til å dele hvilke oppgaver du/din organisasjon ønsker faglige samarbeid om og hvilken kompetanse du/dere har som kan komme andre til gode.

Vi håper dette kan inspirere til deltakelse på neste ukes morgenmøte. Videresend gjerne til aktører dere mener bør inviteres.

 

Møte 2 Torsdag 20.10.2022 kl 0845-0930
Zoomlenke 
Agenda

 1. Oppsummering fra møte 1: Forslag til formålsparagraf i vedtektene
   

  NÅ: SceneFolk er et nettverk for aktører som driver med alle sjangre innen revy, teater, dans og andre sceniske uttrykk i Norge. Nettverksorganisasjon skal være et felleskap for medlemmer som arbeider for og med det frivillige scenekunstfeltet. 

  ETTER? Nettverket SceneFolk er et felleskap for aktører i eller med tilknytning til det frivillige scenekunstfeltet, der målet er å skape faglige møteplasser, dele erfaring og utvikle samarbeidstrukturer.

 2. Drøftelse: 
  Hvilke oppgaver utfører du/ din organisasjon som du/dere ønsker ønsker et faglig samarbeid om?
  Hvilke spesialkompetanse/kunnskap/arbeidsområder har dere som kan komme andre til gode?

 

Oppsummering fra møte 2

I dette møtet var det kun to organisasjoner, en interkommunal teaterorganisasjon og en forening. Begge små organisasjoner, med få ansatte. Behovet for «kollegaer» for å drøfte faglige temaer samt å få/dele kunnskap har begge behov for. Her er det som kom fram i dagens prat.

 1. Ha et felles utgangspunkt for lønnsvilkår i kulturfeltet, og så hvordan arbeid på kvelder og i helger skal kompenseres.
   
 2. Utfordringer knyttet til ledelse av små organisasjoner når vi er idealister og det er høge forventinger til resultater fra interessenter.
   
 3. Hvordan synliggjøre for tilskuddgivere som er opptatt av tall, at gratis tilbud senker barriere for deltakelse?
   
 4. Hvordan skal vi synliggjøre at vi når målgrupper uten å henge merkelapper på medvirkende?
   
 5. Dele erfaringer og få kunnskap om å arbeide med ungdommer som trenger tilrettelegging.
   
 6. Få tilgang på informasjon og kunnskap som kan styrke lederskap og voksenrolle i møte med barn og ungdom der vi ser et behov for å koble inn andre instanser med bekymring om omsorgssituasjon.
   
 • Forslag til oppgaver for nettverket
 • Månedlig fagprat på nett
 • Lederutviklingsprogram
 • Nedsette utvalg for enkeltoppgaver, som feks lønnsvilkår


Møte 3 Torsdag 27.10.2022 kl 0845-0930
Zoomlenke 
Agenda

 1. Oppsummering fra møte 2: Forslag til oppgaver for nettverket
 2. Informasjon om arbeid videre med vedtektsendring
 3. Drøftelser:
  Har vi noen felles interessepolitisk saker? 

Oppsummering fra møte 3

Intro:

 • Frilynt representert ved Joachim Svendsrød
  • 200 amatørteater grupper
 • Oppsummering fra møte 2 med Teater i Fejllregionen
  • Hva er det forskjellige organisasjoner og foreninger har av utfordringer. Ofte er det de samme problemstillinger

Målsetting med nettverk

 • Gjennom nettverk kan man ensrette feltet mer og samle og dele erfaringer med hverandre
  • Fx. Månedlig fagprat internt i nettverket
 • Irene forslag: En åpen veiledningstjeneste. Et møtepunkt hvor man kan få hjelp og møte hverandre og utveksle

Lederutvikling

 • Lederutviklingsprogram på ulike nivå
  • Både i større organisasjoner med både amatører og profesjonelle
  • Til ildsjeler som gjerne vil starte nye prosjekter
  • Lokale ledere er helt avgjørende - derfor kunne et lederprogram være veldig relevant
  • Kompleksitet i lederskap gjør det til en vanskelig oppgave å være leder
 • Frilynt: I skolerevy regi har vi mange unge som får opplæring i ledelse - men ikke et spesifikt lederutviklingsprogram
  • For få der har lederkompetanse - et program ville kunne bidra til det
  • Alle lag driftes forskjellig
 • Lederkompetanse kunne utbredes til de lokale lag - at man ikke bare har kunnskapen i toppen av organisasjonene. Det må ut til de mindre lag
 • Mange fagfelt kan gjør det vanskelig å drive med god ledelse
 • Forslag: et pilotprogram med besøk hos ulike organisasjoner i landet - skape mer nettverk

 Inspirasjon

 • Musikkkontoret som eksempel på hvordan man har samlet flere institusjoner under et navn og derigjennom kan dele erfaring osv. Kan fungere som inspirasjon for teaterfeltet

Vedtekter

 • Videre arbeid med vedtektsendringer
  • Hvordan kan man skape ro og enighet i feltet?
  • Skal ungdomslag være med eller ikke?
  • Hvis man skal ha et nettverk må de forskjellige aktører kunne bidra - møtene kan fortsatt være åpne for alle
  • Nettverket krever energi, interesser og behov - de må avspeiles i vedtektene. Fokusert på noe faglig.
  • Folk med scenekunstformål som sentral del av nettverket 
Relatert verktøy

Vedtekter SceneFolk

Vedtektene til Nettverket SceneFolk
Last ned: pdf (72 Kb)

Abonner på vårt nyhetsbrev