Joachim Svendsrød
Meninger

Strategi for kulturfrivillighet - et innspill fra Frilynt Norge

Dette innlegget er fra et innspillsmøte om strategien for kulturfrivillighet 10/1-2023 skrevet av Frilynt Norge. 

Hvis du vil se alle innlegg fra møtet finnes videoopptak av hele møtet via lenke under:

Kultur- og likestillingsdepartementet og Innlandet fylkeskommune inviterer til det andre nasjonale innspelsmøte til strategi for kulturfrivilligheit i Hamar - regjeringen.no

 

Frifond - skjevfordeling i ordningene

Frifond teater og Frifond Organisasjon er enkle og ubyråkratiske støtteordninger, som er viktige for amatørteatergruppene i hele landet. Men det er en skjevfordeling i pengepotten til disse to frifondordningene. Frilynt Norge er under Frifond Organisasjon, og hos oss kan lokallag få inntil 40 000,- én gang i året. I Frifond Teater kan søkerlagene få inntil 80 000,- i året. I tillegg er potten i Frifond Organisasjon så liten, at våre lokallag i snitt i 2022 fikk 20 000,- utbetalt. Total søknadssum i 2022 var på nær 5,3 millioner, men vi fikk tildelt rett i underkant av 3,2 millioner. Vi opplever at amatørteatergrupper velger å melde seg ut av vår organisasjon, fordi de ikke har økonomi til å gå glipp av den store potten i Frifond Teater. Jeg har også fått innspill om at Frifond Teater har retningslinjer som gjør at den ikke egner seg for de som bor i Nord-Norge, og heller ikke for store teatergrupper, uten at jeg har fått dette utdypet. Vi ønsker å samarbeide, og bidra til  å gjøre støtteordningene likestilt og rettferdige. 

Momskompensasjon

Dette er en god ordning som hjelper hele feltet. Vi støtter innspillene til Frivillighet Norge om  at vi ønsker full og rettighetsfestet momskompensasjon, og at vi ønsker momskompensasjon for organisasjonseide bygg.

Voksenopplæringsmidler

Voksenopplæringsmidler er også en tilskuddsordning som treffer amatørteaterfeltet godt. Mye av grunnen til at ordningen fungerer så godt, er at vi har studieforbund som Kultur og Tradisjon, som de fleste i amatørteaterfeltet er medlem av. De har bred kunnskap om amatørteateraktiviteten, og har tilpassede studieplaner for feltet. Studieforbundet gir rask og god opplæring i ordningen og i søknadsportalen,  som gjør at terskelen for å søke, er lav for amatørteatergrupper. Vi ønsker oss en økning i tilskuddsrammen i voksenopplæringsmidler, da dette er viktige midler for amatørteaterfeltet. Studieforbundet jobber også med saken om delingen på to departement, og skjevfordelingen av midler og ønske om en overgangsordning. Dette kan dere ta direkte med Studieforbundet.

Historiske spel

Støtteordningen for Historiske spel ligger på spillemidlene, som har ført til usikkerhet og likviditetsutfordringer for mange spel. Grunnen er at man ikke får endelig tilsagn og utbetaling før i juni. Som vil si at for enkelte spel kommer tilskuddet etter premieren, som igjen vanskeliggjør økonomisk forutsigbarhet. I tillegg er avstanden mellom søknadsbeløp og tilskudd svært stor, da antallet spel i Norge vokser. Potten har stått stille i mange år, og skulle gjerne vært økt. Det blir også nevnt at ordningen er svært byråkratisk, med regler og bestemmelser som har lite rom for skjønn og tillit. En av de positive sidene med støtteordningen for historiske spel, er at den forvaltes av et utvalg som kjenner spelfeltet.

Amatørteateraktivitet i grupper

Denne ordningen får vi tilbakemeldinger om at den fungerer godt, og søkerne opplever å få tildelt beløpet de søker om. Det kunne gjerne vært flere søkere til ordningen, så her har vi en jobb å gjøre med informasjon ut til amatørteatergrupper.

Kulturrom

Dette er også en ordning som vi får tilbakemelding på at den fungerer bra, og vi setter veldig pris på endringen til Kulturrom (fra Musikkutstyrsordningen) og presisering på at dette også gjelder teaterfeltet.

Desentralisert ordning for kulturbygg

Dette er en ordning som er underfinansiert, og som dessverre har vært offer for kutt i mange år. Potten er redusert fra 135 millioner i 2013 til 56 millioner i 2022. Det er et stort behov for oppgradering av kulturbygg, så det er viktig at vi får økt rammene i denne potten. Jeg kan for eksempel vise til Viken som nevnte i forrige nasjonale innspillsmøte, at de har lang venteliste på søkere til ordningen.

Andre Støtteordninger

Det finnes en rekke andre støtteordninger som kulturfrivilligheten benytter seg av. Dette er alt fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen, til kommunale og fylkeskommunale midler. Det er mange steder å søke, og omfattende søknads- og rapporteringsprosesser. Det hadde vært oversiktlig om alle støtteordninger for kulturlivet var samlet i en portal, uavhengig av om det var statlige midler eller ikke. Kanskje alt kunne vært samlet i den nye portalen som ble lansert i høst (tilskudd.no)?

Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater

Denne ordningen kan det sies mye om, men jeg rekker dessverre bare kortversjonen i dag. Det har vært dialog mellom amatørteaterfeltet, Kulturdirektoratet og Kulturdepartementet om ordningen, og vi er fremdeles ikke i mål dessverre. . Det kommer stadig nye mottakere inn, og mottakerorganisasjonene er så ulike at det er utfordrende å lage retningslinjer som favner alle. Vi mener at dersom det kommer nye organisasjoner inn, må potten økes, slik at de som allerede er i ordningen ikke blir skadelidende. Driftstilskuddet er også flyttet til spillemidlene, noe som gjør at organisasjonene ikke får endelig svar på hva de får i tilskudd før de er halvveis ut i året. Dette kan gi utfordringer med å fullføre planlagt aktivitet innen 31.12, som er kravet fra Kulturdirektoratet. 

Hovedpunkter:

  • Rydde opp i formålet med driftstilskuddet, og få på plass klare, rettferdige retningslinjer, samt sikre at det forvaltes som et tilskudd som er forutsigbart for mottakerne
  • Tilskuddet gis etter objektive vurderinger, og at Kulturdirektoratet (forvalteren) må ha kjennskap til feltet dersom det skal baseres på subjektive vurderinger (kulturfaglig skjønn)
  • Organisasjonene i ordningen bør få mulighet til å påvirke retningslinjer, samt at tilskuddsrammen bør økes.

 

Driftstilskudd til frivillige barne og ungdomsorganisasjoner

Frilynt mener at denne ordningen fungerer meget godt, og er forvaltet profesjonelt etter klare retningslinjer.

Overordnede punkter for tilskuddsordninger

  • Øke rammene til viktige, felles tilskuddsordninger
  • Tilgjengelige støtteordninger som er enkle å forstå
  • Mindre byråkrati, og mer fokus på selve aktiviteten. Man bør altså se på om det er mulig å forenkle søknadsskjemaer og rapporteringsprosesser, slik at det blir mer tid til aktivitet. Mange lag sitter med mange søknader og rapporter som krever mye ressurser, som kunne vært brukt på aktivitet
  • Dialog med, og medvirkning fra de som mottar tilskuddet, de vet hvor skoen trykker
  • Prioritere kultur i alle aldre. Flere av tilskuddsordningene bør være åpne for alle, og ikke bare ha fokus på de unge. Voksenrevyer og teatergrupper har også behov for midler til å drifte sine aktiviteter. 
  • Tilpasse støtteordningene slik at de også møter behovet for aktørene i Nord-Norge
  • Støtter Kulturalliansen og andre organisasjoners ønske om å rydde i kulturens andel av spillemidlene

Vi mener at strategien for kulturfrivilligheten kan være en fin mulighet til å rydde opp i tilskuddsordningene til amatørteaterfeltet.

Regionale kulturfond

Vi mener at regionale kulturfond bør være innrettet med de overordnede punktene fra forrige side, men i tillegg mener vi at hensikten med regionale kulturfond bør være å styrke regionalt og lokalt kulturliv, uavhengig av om aktørene samarbeider med profesjonelle eller ei. De aller fleste amatørteater har et samarbeid med profesjonelle (instruktører osv.), men dette burde ikke ekskludere aktører fra å kunne få tilskudd. Målet bør være et økt kulturtilbud, og det å formidle mer kulturaktivitet, som gir flere muligheten til å delta i hele landet. Det bør likevel legges til rette for et mulig samspill mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen.

Vi påpeker at regionale kulturfond må komme i tillegg til, og ikke gå på bekostning av, eksisterende tilskuddsordninger for kulturfeltet. Vi håper for eksempel  at disse midlene ikke også skvises inn på kulturens allerede pressede del av spillemidlene.

Til slutt vil jeg si at vi applauderer forslaget om regionale kulturfond, og tror det har stort potensial til å styrke kulturlivet lokalt og regionalt. Frilynt jobber aktivt sammen med blant annet Kulturalliansen for å få frem våre meninger rundt regionale kulturfond og kulturfrivillighetsstrategien, og kommer til å levere høringssvar innen fristen.

 

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturdirektoratet

Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Frister
3. september 2024
Aldersgruppe
Voksne
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Støtte til historiske spel: Kulturdirektoratet

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

Frister
3. desember 2024
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digitalt søknadskjema
Relatert organisasjon

Frilynt

Medlemsorganisasjon for grupper og lag med hovedvekt på kultur. Tilbyr aktiviteter til barn og unge innenfor film- og teater. Arrangerer årlig sommercamp og NM junior Teatersport.

Abonner på vårt nyhetsbrev