sparegris som er knust og limt
Nyttig info

Mangler du penger, så søk!

Merk deg datoen og tidspunktet 3. mars klokken 13.00! Det er fristen for å søke på Kulturrådets støtteordning Amatørteateraktivitet i gruppe. Men ikke vent til siste liten.

På tampen av 2018 fikk Kulturrådet et oppdrag fra departementet om å administrere støtteordninger til amatørteaterfeltet, og i 2019 ble støtteordningen lansert. Gjennom et søk på Kulturrådets egne sider, ser vi at det er få søkere på støtteordningen Amatørteateraktivitet i grupper. Vilde Sparre i Kulturrådet har svart på noen spørsmål gjeldende støtteordningen.                                                                                                                                                                                                                          

Hva tror dere er grunnen til at så få søkte sist?

Dette var en helt ny tilskuddsordning i fjor, og i tillegg er det fortsatt nytt at Kulturrådet har ansvar for å forvalte amatørteaterordninger. Så vi jobber fortsatt med å nå ut til alle relevante søkere. Det kom inn 73 søknader til denne tilskuddsordningen den første runden. Det finnes ingen oversikt over hvor mange amatørteatergrupper for voksne som eksisterer der ute, og derfor er det vanskelig å vite om dette er et lavt antall. Vi håper uansett at denne tilskuddsordningen kan stimulere amatørene til å danne egne selvstendige teatergrupper. Amatørteatergrupper for barn og unge har ofte en øvre aldersgrense rundt 18 år, det er derfor viktig at det finnes muligheter til å fortsette sin aktivitet i voksen alder.

Har dere lagt en plan for å få flere søkere?

Vi har god kontakt med amatørteater-organisasjonene, og informerer dem om utlysninger og søknadsfrister fortløpende slik at de kan informere sine medlemmer. Vi har også skrevet nettsaker og spredt informasjon i våre sosiale medier-kanaler, og det vil vi fortsette med. Som nevnt jobber vi fortsatt med å nå alle relevante søkere, og vi er glade for at scenefolk.no hjelper oss med dette!

Den søkbare støtten er på kroner 50 000.-, hva var grunnen for at det ble satt en så lav max sum?

Tilskuddsordningene for amatørteater er tuftet på frivillighet. Det betyr at aktiviteten blir foretatt uten honorar eller lønn. I forkant av etableringen av tilskuddsordningen, fikk vi inn flere innspill fra amatørteaterfeltet. Det kom klart fram at amatørteaterfeltet ønsket en lav søknadssum. De fleste innspillene var på 10 000-40 000 kroner. Vi ser også fra søknadene som kom inn den første runden at mange søker lavere tilskudd enn 50 000 kroner. Vi vet at mange i amatørteaterfeltet ønsker en løpende søknadsfrist fordi amatørteatergrupper ikke har så lang planleggingshorisont. Ved en eventuell løpende søknadsfrist for denne tilskuddsordningen må Kulturrådet ha søkbare midler tilgjengelig hele året. Dette innebærer at vi må få erfaringer om hvordan søknadsmassen fordeler seg utover året.

Tips

Start tidlig med å fylle ut søknadsskjema på Altinn. 
Vent ikke med å sende det inn i siste time.
Søknadsfrist 3.mars kl 13:00
Det gis ingen utsettelse på innlevering.
 

Hvorfor må gruppene sende CV´en til instruktører de vil hyre inn?

Dette gjelder dersom det søkes tilskudd til en profesjonell ekstern aktør, fordi vi må kunne
sjekke at personen er profesjonell og at hun/han ikke er knyttet til gruppen. Innspillene fra
feltet viste at amatørteatergrupper ønsker å samarbeide med profesjonelle aktører. Vi har
derfor åpnet opp for dette i tilskuddsordningen.

 

Søknadsportal via Altinn krever at det fylles ut digitale skjemaer og at de har stabilt nett mens de holder på, hva er ditt råd i søknadsfasen?

Kulturrådet krever at søknader sendes inn på elektronisk skjema via altinn.no. Søknadsskjema
er tilgjengelig fra Kulturrådets nettsider ca. en måned før søknadsfristen.
Før dere starter med søknaden må dere lese retningslinjene for tilskuddsordningen godt slik
at dere vet hvilke krav som gjelder. Det er også viktig å ta stilling til hvem som skal være
søker før dere starter prosessen. Søker vil være juridisk bundet som ansvarlig for et eventuelt
tilskudd, og de plikter det medfører. Søker må være over 18 år og medlem av amatørteatergruppen. Skal man søke på vegne av en virksomhet/enkeltmannsforetak, er det viktig at kontaktpersonen har blitt tildelt den nødvendige rollen som «utfyller/innsender» for virksomheten i Altinn. På første side i søknadsskjemaet vil du også få gode tips til utfyllingen. En målsetning for denne tilskuddsordningen er at søkerprosessen skal oppleves som enkel for søkeren.

Trenger du hjelp? Du får svar på det meste hos Kulturrådets brukerstøtte

Her i HATS-Biblioteket finnes en veiledning og eksempel på tekst til søknadsskjema.

 

dame som holder foredrag
Kulturrådet har informert om støtteordningene på ulike arenaer der amatørteaterorganisasjoner har vært representert.

 

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Støtte til kurs, aktiviteter og forestillinger: Frifond teater

Frifond teater støtter frivillige prosjekter i grupper som ønsker å drive med ulike former for teateraktiviteter for og med barn og unge. Det kan være snakk om laiv, impro, nysirkus eller mer tradisjonell teateraktivitet. Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerene må være under 26 år.

Frister
Løpende
Aldersgruppe
0- 26 år
Søknad
Digitalt søknadsskjema
Relatert organisasjon

Norsk kulturråd

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
Relatert verktøy

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse er et dokument der du formulerer din kunstneriske ide. Prosjektbeskrivelsen brukes når du søker midler og for at alle i revy- /teaterlaget får en felles forståelse av konseptets ide.

Abonner på vårt nyhetsbrev